About Me

Zarko CulikZarko Culik, born in Skopje in 1985, enrolled at the Faculty of Architecture in Skopje in 2004, where he developed an interest in photography, design and architecture simultaneously. Along the years, photography, from being simply a hobby has grown into a professional engagement. He completed his first school for analogue photography and history of photography in Skopje, only to leave for Belgrade later in 2012 where he became a part of the School for Creative Photography under the mentorship of the university professors and eminent photographers, Sasha Preradovic and Aleksandar Kelic. In the meantime, he participated in numerous group exhibitions in addition to working on several projects with renowned artists from Macedonia and abroad. Apart from the success in Macedonia, in Belgrade he works on fashion editorials with famous stylists, designers and fashion houses in Belgrade. He collaborates with fashion magazines in Macedonia and in the broader region.

 

Жарко Чулиќ, роден во Скопје 1985 година, се запишува на Архитектонскиот факултет во Скопје во 2004 година и започнува да се интересира за фотографијата, дизајнот и архитектурата во исто време. Со годините, фотографијата од хоби прераснува во професионален ангажман. Во Скопје ја завршува првата школа за аналогна фотографија и историја на фотографија, а подоцна во 2012 заминува во Белград каде е дел од школата за креативна фотографија под раководство на универзитетските професори и успешни фотографи, Саша Прерадович и Александар Келич. Во меѓувреме учествува на повеќе групни изложби, работи на неколку проекти со познати уметници од Македонија и пошироко. Во последните години конкретно се интересира за модната фотографија. Покрај успехот во Македонија, во Белград изработува модни едиторијали со познати стилисти, дизајнери и модни куќи. Соработува со модни магазини во Македонија, а и пошироко.